پیرانشهر


نمایندگی پیرانشهر


نام مدیر : جناب آقای اسلوب

تلفن : 04444222081

فکس : 4444222081

پست الکترونیکی :

آدرس : پیرانشهر - خیابان شورا - آموزشگاه علمی آزاد اسلوب ، شماره نماینده : 09143428276دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 04444222081 آدرس : پیرانشهر - خیابان شورا - آموزشگاه علمی آزاد اسلوب
شعبه دخترانه تلفن : 04444222081 آدرس : پیرانشهر - خیابان شورا - آموزشگاه علمی آزاد اسلوب ،گویش برتر