پارس آباد - موسسه فرهنگی آموزشی مغان هنر


نمایندگی پارس آباد - موسسه فرهنگی آموزشی مغان هنر


نام مدیر : جناب آقای منوچهری

تلفن : 045 3273 0225

فکس : 04532722086

پست الکترونیکی :

آدرس : خیابان امام بالاتر از سینما انقلاب پشت پارک مغان کوچه فضیلت یکدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09144553043 آدرس : خیابان امام بالاتر از سینما انقلاب پشت پارک مغان کوچه فضیلت یک
شعبه دخترانه تلفن : 04532730225 آدرس : خیابان امام بالاتر از سینما انقلاب پشت پارک مغان کوچه فضیلت یک