پارس آباد - موسسه فرهنگی آموزشی مغان هنر


نمایندگی پارس آباد - موسسه فرهنگی آموزشی مغان هنر


نام مدیر : جناب آقای منوچهری

تلفن : 4532783545 - 4532789500

فکس : 4532786516

پست الکترونیکی :

آدرس : پارس آباد-اول خیابان کشاورز موسسه مغان هنردفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 04532789500 آدرس : پارس آباد اول خیابان کشاورز موسسه مغان هنر
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 04532783545 آدرس : پارس آباد اول خیابان کشاورز موسسه مغان هنر
توضیحات :