پارس آباد - موسسه فرهنگی آموزشی مغان هنر


نمایندگی پارس آباد - موسسه فرهنگی آموزشی مغان هنر


نام مدیر : جناب آقای منوچهری

تلفن : 04532722086

فکس : 04532722086

پست الکترونیکی :

آدرس : پارس آباد-خ سلمان فارسی . جنب پلیس +10 عبادی روبروی عکاسی تبریزدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 04532722086 آدرس : پارس آباد-خ سلمان فارسی . جنب پلیس +10 عبادی روبروی عکاسی تبریز
شعبه دخترانه تلفن : 4532722086 آدرس : پارس آباد-خ سلمان فارسی . جنب پلیس +10 عبادی روبروی عکاسی تبریز