مرند آموزشگاه علمی به گزین


نمایندگی مرند    آموزشگاه علمی به گزین


نام مدیر : جناب آقای محمدحسنی

تلفن : 4142237333 - 4142232310

فکس : 4142234824

پست الکترونیکی : gozine2marand@yahoo.com

آدرس : مرند خیابان طالقانی جنب دبیرستان هاجر طبقه دوم بانک اقتصاد نوین آموزشگاه علمی به گزین


ارتباط با نمایندگیدفاتر


آموزشگاه علمی به گزین تلفن : 9144918078و 42232310 آدرس : مرند . خیابان طالقانی جنب دبیرستان هاجر طبقه دوم بانک اقتصاد نوین آموزشگاه علمی به گزین
توضیحات :