گزینه دو نمایندگی مرند


نمایندگی گزینه دو نمایندگی مرند


نام مدیر : جناب آقای محمدحسنی

تلفن : 4142237333 - 4142232310

فکس : 4142234824

پست الکترونیکی : gozine2marand@yahoo.com

آدرس : مرند - چای کنار بالا تر از از بانک اقتصاد نوین روبروی بانک کوثر سابق (نرسیده به پل قیام) طبقه اول فروشگاه محجوب تلفن 42232310- 42237333


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه دخترانه تلفن : 04142232310 آدرس : مرند - چای کنار بالاتر از بانک اقتصاد نوین روبروی بانک کوثر سابق ( نرسیده به پل قیام ) طبقه اول فروشگاه محجوب آموزشگاه علمی به گزین تلفن 42237333
شعبه پسرانه تلفن : 04142237333 آدرس : مرند - چای کنار بالاتر از بانک اقتصاد نوین روبروی بانک کوثر سابق ( نرسیده به پل قیام ) طبقه اول فروشگاه محجوب آموزشگاه علمی به گزین تلفن 42237333