جلفا


نمایندگی جلفا


نام مدیر : جناب آقای قنبرزاده زالی

تلفن : 04142023371

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : جلفا - خیابان امام خمینی - جنب دانشگاه پیام نور - شهرک جماران گمرک - دبستان جاویدان ارس - آموزشگاه جاویدان ارس شماره نماینده : 09144924208دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 04142023371 آدرس : جلفا - خیابان امام خمینی - جنب دانشگاه پیام نور - شهرک جماران گمرک - دبستان جاویدان ارس - آموزشگاه جاویدان ارس
شعبه دخترانه تلفن : 04142023371 آدرس : جلفا - خیابان امام خمینی - جنب دانشگاه پیام نور - شهرک جماران گمرک - دبستان جاویدان ارس - آموزشگاه جاویدان ارس