ملکان - موسسه آموزشی فرهنگی زبان سرا ملکان


نمایندگی ملکان - موسسه آموزشی فرهنگی زبان سرا ملکان


نام مدیر : جناب آقای پهلوان امیرغایب

تلفن : 4137823788 - 4137824155

فکس : 4137824155

پست الکترونیکی : zabansara.malekan@yahoo.com

آدرس : ملکان - خیابان امام ره - اول بازار - ساختمان سبز - موسسه آموزشی و فرهنگی زبان سرا


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 04137823788 آدرس : ملکان -خ امام ره-اول بازار ساختمان سبز-موسسه آموزشی و فرهنگی زبان سرا
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 04137824155 آدرس : ملکان -خ امام ره-اول بازار ساختمان سبز-موسسه آموزشی و فرهنگی زبا ن سرا
توضیحات :