بناب


نمایندگی بناب


نام مدیر : جناب آقای شاهرخ نیا

تلفن :

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : تبریز - خیابان توانیر جنوبی - فلکه گلپارک - جنب مجتمع مسکونی گلپارک - آموزشگاه گزینه نو شماره نماینده : 09214133235دفاتر


شعبه دخترانه تلفن : 09214133235 آدرس : تبریز - خیابان توانیر جنوبی - فلکه گلپارک - جنب مجتمع مسکونی گلپارک - آموزشگاه گزینه نو
شعبه پسرانه تلفن : 09214133235 آدرس : تبریز - خیابان توانیر جنوبی - فلکه گلپارک - جنب مجتمع مسکونی گلپارک - آموزشگاه گزینه نو