سراب


نمایندگی سراب


نام مدیر : جناب آقای مرادزاده

تلفن : 4143233381 - 4143237376

فکس : 4312237376

پست الکترونیکی :

آدرس : سراب - خیابان شهید بهشتی پایین تر از اداره دارایی جنب بنگاه خرم - آموزشگاه کنکور الغدیر ، تلفن آموزشگاه 04143229594---04143229694 شماره نماینده : 09141302046دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 04143233381 آدرس : سراب خیابان علوی دبستان پسرانه الغدیر
شعبه دخترانه تلفن : 04143237376 آدرس : سراب خیابان علوی روبه روی حوزه بسیج دانشجویی دبستان دخترانه الغدیر