سراب - آموزشگاه کنکور الغدیر


نمایندگی سراب - آموزشگاه کنکور الغدیر


نام مدیر : جناب آقای مرادزاده

تلفن : 4143229594 - 4143237376

فکس : 4312237376

پست الکترونیکی :

آدرس : سراب خیابان علوی ولی عصر 4 روبه روی حوزه بسیج دانش جویی دبستان غیردولتی دخترانه الغدیر نوین واحد گزینه دودفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 04143233381-9141302046 آدرس : سراب خیابان علوی دبستان پسرانه الغدیر
توضیحات :