تبریز


نمایندگی تبریز


نام مدیر : جناب آقای اسماعیل زاده نوبر

تلفن : 04133281362 - 09373046515 - 09214133235

فکس :

پست الکترونیکی : aliesm3235@gmail.com

آدرس : دفتر مرکزی -خیابان توانیر جنوبی-فلکه گلپارک -جنب مجتمع مسکونی گلپارک ،آموزشگاه گزینه نو - ورودی مجتمع آموزشی غیردولتی مبین - تلفن 33281362


ارتباط با نمایندگیدفاتر


دفترمرکزی تلفن : 04133281362 آدرس : تبریز - خیابان توانیر جنوبی - فلکه گلپارک - جنب مجتمع مسکونی گلپارک - ورودی مجتمع آموزشی مبین - آموزشگاه علمی گزینه نو
شعبه دخترانه تلفن : 04133378959 آدرس : تبریز - خیابان آزادی - پایین تر از خیابان گلگشت بطرف خیابان گلباد - ساختمان آزمایشگاه دکتر آرمی - طبقه سوم، آموزشگاه حسان