شبستر - آموزشگاه علمی پرهامی


نمایندگی شبستر - آموزشگاه علمی پرهامی


نام مدیر : سرکار خانم پرهامی

تلفن : 4142423363

فکس : 4142423363

پست الکترونیکی : gozine2.123@gmail.com

آدرس : شبستر-خیابان شیخ محمود بالاتر از شهرداری، اول خیابان رسالت نوجه ده قدیم طبقه اول


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 04142423363 آدرس : شبستر-خیابان شیخ محمود بالاتر از شهرداری، اول خیابان رسالت( نوجه ده قدیم ) طبقه اول
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 04142423363 آدرس : شبستر-خیابان شیخ محمود بالاتر از شهرداری، اول خیابان رسالت (نوجه ده قدیم) طبقه اول
توضیحات :