بستان آباد


نمایندگی بستان آباد


نام مدیر : سرکار خانم نقی زاده

تلفن : 04143330184 - 04143337513

فکس : 4143330184

پست الکترونیکی :

آدرس : خیابان مطهری - روبروی اداره پست - ساختمان نوین صدرا - آموزشگاه علمی آزاد نوین صدرا شماره نماینده : 09143316406



دفاتر


شعبه دخترانه تلفن : 04143330184 آدرس : بستان آباد - خیابان مطهری - روبروی اداره پست - ساختمان نوین صدرا -آموزشگاه علمی آزاد نوین صدرا
شعبه پسرانه تلفن : 04143337513 آدرس : بستان آباد - خیابان مطهری - روبروی اداره پست - ساختمان نوین صدرا -آموزشگاه علمی آزاد نوین صدرا