موسسه علوم و فنون کیش


نمایندگی موسسه علوم و فنون کیش


نام مدیر : جناب آقای ابراهیم

تلفن : 07644433992

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : جزیره کیش _ میرمهنا _ روبه روی بازار پارس خلیج _ مرکز نوآوری سازمان منطقه آزاد کیش _ طبقه نهمدفاتر