شيب آب - نمایندگی


نمایندگی شيب آب - نمایندگی


نام مدیر : جناب آقای سرگلزایی

تلفن : 5432234096

فکس : 5432234096

پست الکترونیکی :

آدرس : محمد آباد بلوار امام خمینیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09153429092 آدرس : هامون- محمدآباد
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 09153429092 آدرس : هامون-محمدآباد
توضیحات :