نمایندگی یزد - دفتر نمایندگی موسسه آموزشی فرهنگی گزینه دو یزد


نمایندگی نمایندگی یزد - دفتر نمایندگی موسسه آموزشی فرهنگی گزینه دو یزد


نام مدیر : جناب آقای رئوف

تلفن : 2 - 3536295770

فکس : 3536296446

پست الکترونیکی : gozine2yazd@gmail.com

آدرس : یزد-خیابان شهید چمران-خیابان رهبر-کوچه رهبر 11 - کوچه مهدیه - پلاک 30


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 03536295770-2 آدرس : یزد-خیابان شهید چمران-خیابان رهبر-کوچه رهبر 11 - کوچه مهدیه - پلاک 30
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 03536295770-2 آدرس : یزد-خیابان شهید چمران-خیابان رهبر-کوچه رهبر 11 - کوچه مهدیه - پلاک 30
توضیحات :