نمایندگی خاتم - آموزشگاه بقیه اله


نمایندگی نمایندگی خاتم - آموزشگاه بقیه اله


نام مدیر : جناب آقای سلیم مقدم

تلفن : 3532573429

فکس : 3532573429

پست الکترونیکی :

آدرس : خاتم هرات- خ ابن سینا- کوچه بقیه اله- دبستان بقیه اله - آموزشگاه غیرانتفاعی بقیت الهدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : آدرس :
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : آدرس :
توضیحات :