نمایندگی بافق - دبیرستان شاهد شهید رجایی


نمایندگی نمایندگی بافق - دبیرستان شاهد شهید رجایی


نام مدیر : جناب آقای فتاحی بافقی

تلفن : 09133573150

فکس : 03532427272

پست الکترونیکی :

آدرس : بافق- بلوار مهدیه - مهدیه 21 - سمت راست بن بست اول - دبیرستان شاهد شهید رجایی - آموزشگاه علمی آزاد یاسیندفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09133573150 آدرس : بافق- بلوار مهدیه - مهدیه 21 - سمت راست بن بست اول - دبیرستان شاهد شهید رجایی - آموزشگاه علمی آزاد یاسین
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 09133573150 آدرس : بافق- بلوار مهدیه - مهدیه 21 - سمت راست بن بست اول - دبیرستان شاهد شهید رجایی - آموزشگاه علمی آزاد یاسین
توضیحات :