نهاوند - آموزشگاه علمی خیام


نمایندگی نهاوند - آموزشگاه علمی خیام


نام مدیر : جناب آقای سوری

تلفن : 8133234646 - 9188511672

فکس : 8133233733

پست الکترونیکی :

آدرس : نهاوند-میدان عارف-آموزشگاه علمی آزاد خیام- غیرانتفاعی البرزدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 8133234646 آدرس : نهاوند-میدان عارف-آموزشگاه علمی آزاد خیام- غیرانتفاعی البرز
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 8133234646 آدرس : نهاوند-میدان عارف-آموزشگاه علمی آزاد خیام- غیرانتفاعی البرز
توضیحات :