نمایندگی مهاجران - آموزشگاه علمی آزاد حیان


نمایندگی نمایندگی مهاجران - آموزشگاه علمی آزاد حیان


نام مدیر : جناب آقای چاچی

تلفن : 08638623230

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : شهر جدید مهاجران - شهرک پتروشیمی - فاز 2 - مروارید1 - دبیرستان غیردولتی زهرای اطهر- پلاک 690- آموزشگاه علمی آزاد حیاندفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 08638623230 آدرس : مهاجران-فاز2-مروارید1-دبیرستان غیردولتی زهرای اطهر-پلاک690-آموزشگاه علمی آزاد حیان
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 08638623230 آدرس : مهاجران-فاز2-مروارید1-دبیرستان غیردولتی زهرای اطهر-پلاک690-آموزشگاه علمی آزاد حیان
توضیحات :