نور - دبستان شهید حسینی


نمایندگی نور - دبستان شهید حسینی


نام مدیر : جناب آقای حسینی

تلفن : 1144525059

فکس : 1144553882

پست الکترونیکی :

آدرس : نور - خیابان حافظ - پشت اداره برق - مدرسه شهید حسینیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 01144520791 آدرس :
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 01144525059 آدرس :
توضیحات :