نمایندگی سنندج


نمایندگی نمایندگی سنندج


نام مدیر : جناب آقای مختاردخت

تلفن : 8733238042

فکس : 8733289720

پست الکترونیکی :

آدرس : خیابان صفری-خیابان معراج-کوچه نوبهار-طبقه دوم دبیرستان غیردولتی بهار-نمایندگی گزینه دودفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 33238042 آدرس : خیابان معراج کوچه نوبهار طبقه دوم آموزشگاه بهار
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 33238042 آدرس : خیابان معراج کوچه نوبهار طبقه دوم آموزشگاه دخترانه بهار
توضیحات :