نمایندگی نی ریز - نمایندگی گزینه دو


نمایندگی نمایندگی نی ریز - نمایندگی گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای پای برجا

تلفن : 7153839659 - 7153831659

فکس : 7153839659

پست الکترونیکی :

آدرس : نی ریز-نی ریز- میدان شهیدرجایی-فلکه گل-مرکزآموزش غیردولتی دارالفنوندفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 07153839659 آدرس : پسرانه
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 07153831659 آدرس : دخترانه
توضیحات :