ميانکنگي - نمایندگی


نمایندگی ميانکنگي - نمایندگی


نام مدیر : جناب آقای سرگلزایی

تلفن : 9153429092

فکس : 5432234096

پست الکترونیکی :

آدرس : میانکنگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 05432234096 آدرس : هیرمند-دوست محمد
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 05432234096 آدرس : هیرمند-دوست محمد
توضیحات :