زابل - موسسه ی علمی آزاد تابش


نمایندگی زابل - موسسه ی علمی آزاد تابش


نام مدیر : جناب آقای سرگلزایی

تلفن : 5432234096 - 9153429092

فکس : 5432234096

پست الکترونیکی :

آدرس : بولوار مدرس-حد فاصل مدرس 4و6 مجتمع فرهنگی و اموزشی نبی اکرم ص - موسسه ی علمی آزادتابشدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 054322340965 آدرس : زابل-بولوارمدرس حد فاصل مدرس4و6
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 05432234096 آدرس : زابل-بولوار مدرس حدفاصل مدرس4و6
توضیحات :