ایرانشهر - گزینه دو


نمایندگی ایرانشهر - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای برهانزهی

تلفن : 9368818787 - 5437220060

فکس : 5437220060

پست الکترونیکی :

آدرس : بلوار بلوچ- روبروی اورژانس بیمارستان خاتم الانبیا- آموزشگاه سنجش و دانشدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 05437220060 آدرس : بلوار بلوچ- روبروی اورژانس بیمارستان خاتم الانبیا
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 05437220060 آدرس : بلوار بلوچ- روبروی اورژانس بیمارستان خاتم الانبیا
توضیحات :