طبس - عصر اندیشه


نمایندگی طبس - عصر اندیشه


نام مدیر : سرکار خانم آشوری مقدم

تلفن : 5632821740 - 5632824850

فکس : 2142695087

پست الکترونیکی :

آدرس : خیابان امام خمینی- مقابل مدیریت جهاد کشاورزی



دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : آدرس :
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : آدرس :
توضیحات :