سرخس - آموزشگاه جوانه های ولایت


نمایندگی سرخس - آموزشگاه  جوانه های ولایت


نام مدیر : جناب آقای مرکزی

تلفن : 5134538828 - 09155242960

فکس :

پست الکترونیکی : gozine2sarakhs@live.com

آدرس : بلوار طالقانی غربی- مدرسه جوانه های ولایت


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 34538828 آدرس : بلوار طالقانی غربی مدرسه جوانه های ولایت
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 34538828 آدرس : بلوار طالقانی غربی مدرسه جوانه های ولایت
توضیحات :