سرخس - آموزشگاه نخبگان مرزنشین


نمایندگی سرخس - آموزشگاه نخبگان مرزنشین


نام مدیر : جناب آقای مرکزی

تلفن : 5134538828 - 09155242960

فکس : 5134529111

پست الکترونیکی :

آدرس : بلوار طالقانی غربی- جنب مدرسه آقا مصطفی خمینیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 34538828 آدرس : بلوار طالقانی غربی جنب مدرسه حضرت زینب
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 34538828 آدرس : بلوار طالقانی غربی جنب مدرسه حضرت زینب
توضیحات :