نمایندگی چایپاره


نمایندگی نمایندگی چایپاره


نام مدیر : جناب آقای قاسمی

تلفن : 04436721555

فکس : 04436725383

پست الکترونیکی :

آدرس : شهرستان چایپاره - خیابان شهیدبهشتی - کوچه ستارخان- مجتمع علمی، آموزشی و پژوهشی مدرسان